>>

Зміст

Вступ ............................................................................................................................ 7

Розділ 1. Поняття та структура національних фінансів .............

10

1. Сутність та зміст національних фінансів; їх складові ............................ 10

2. Принципи формування та структура Державного бюджету України 16

3. Характеристика етапів прийняття державного бюджету ..................... 19

4. Вплив державного боргу на національні фінанси ................................... 24

5 Фондовий ринок як інфраструктурний елемент національних фінансів .33

Розділ 2. Основи фінансової діяльності .................................... 46

1. Фінансова діяльність як різновид діяльності суб'єктів підприємництва 46

2. Економічна природа категорії «капітал» та його характеристики .... 50

3. Види вартості та ціна капіталу ..................................................................... 55

4. Поняття та теорії формування структури капіталу суб'єктів

підприємництва ......................................................................................................... 60

Розділ 3. Структурні особливості підприємницької діяльності 75

1. Сутність, цілі, принципи, функції та роль підприємницької діяльності .75

2. Форми, типи, види та моделі підприємницької діяльності .................... 81

3. Суб'єкти підприємництва: права, обов'язки та відповідальність ........ 106

4. Правове забезпечення підприємництва ...................................................... 110

Розділ 4. Фінансування підприємницької діяльності ................ 116

1. Форми організації бізнесу .............................................................................. 116

2. Фінансування діяльності державних та комунальних підприємств -

суб'єктів підприємництва ....................................................................................... 122

3. Особливості фінансування діяльності господарських товариств........ 130

4. Фінансування діяльність підприємств з іноземними інвестиціями ....... 132

Розділ 5. Формування власного капіталу.................................... 138

1. Функції та класифікаційне ранжирування власного капіталу

як основи фінансування діяльності суб'єктів підприємництва ..................... 138

2. Формування статутного капіталу суб'єктів підприємництва різних

форм власності та організаційно-правових форм господарювання .......... 146

3. Причини та порядок зміни розміру статутного капіталу господарських товариств 170

4. Поняття та порядок переоцінки активів підприємства, її вплив на власний капітал 173

5. Формування власного капіталу фінансових установ - суб'єктів

підприємництва ........................................................................................................ 177

Розділ 6. Внутрішні джерела фінансування діяльності

суб'єктів підпиємництва ............................................................ 186

1. Джерела фінансування підприємницької діяльності .............................. 186

2. Поняття, роль та форми самофінансування діяльності суб'єктів

підприємництва ........................................................................................................ 196

Розділ 7. Фінансування за рахунок запозичених ресурсів ...200

1. Сутність та різновиди запозичених ресурсів ............................................ 200

2. Підходи до залучення банківських (фінансових) кредитів

при фінансуванні підприємницької діяльності ................................................ 212

3. Практична робота із залучення банківських кредитів ........................... 242

4. Облігаційні запозичення як кредитний інструмент діяльності

суб'єктів підприємництва ...................................................................................... 248

Розділ 8. Небанківські методи запозичення ресурсів .............. 261

1. Залучення ресурсів в діяльності комерційних банків

та страхових компаній .......................................................................................... 261

2. Залучення комерційного (товарного) кредиту та управління ним .... 279

3. Фінансовий лізинг як інструмент довгострокового фінансування ..... 284

4. Внутрішня кредиторська заборгованість ................................................. 300

5. Оцінка вартості окремих видів запозичених ресурсів ........................... 305

Розділ 9. Дивідендна політика суб'єктів підприємництва ........ 308

1. Політика виплати дивідендів та принципи її формування.................... 308

2. Фактори, які впливають на дивідендну політику..................................... 314

3. Теорії, що представляють політику розподілу дивідендів ................... 321

4. Стратегії та методи дивідендної політики ................................................ 326

5. Основні показники, що характеризують ефективність

дивідендної політики .............................................................................................. 331

Розділ 10. Фінансові основи реорганізації підприємств .......... 334

1. Реструктуризація підприємства, її зміст і порядок проведення .......... 334

2. Етапи реструктуризації підприємства....................................................... 349

3. Сутність, цілі та джерела фінансової санації кризових підприємств 364

Розділ 11. Фінансування інвестиційної діяльності ................... 378

1. Сутність і класифікація інвестицій .............................................................. 378

2. Організація та фінансування реальних інвестиційних проектів ......... 388

3. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій.................................. 408

4. Види та особливості управління фінансовими інвестиціями підприємства .413

5. Оцінка доцільності вкладень в боргові цінні папери

та в корпоративні права......................................................................................... 418

6. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності підприємства 424

Розділ 12. Оцінювання вартості бізнесу .................................... 428

1. Суть, цілі, об'єкти та суб'єкти оцінки бізнесу та підприємства .......... 428

2. Принципи оцінки підприємства ................................................................... 435

3. Види вартості майна і майнових прав та фактори,

що на неї впливають .............................................................................................. 439

4. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства ................................. 445

5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства .............................. 453

6. Ринковий (порівняльний) підхід до оцінки вартості підприємства .461

Розділ 13. Фінансова діяльність у сфері зовнішньоекономічних відносин 468

1. Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності

та організаційно-правові питання її здійснення .............................................. 468

2. Організація ділових контактів з іноземними партнерами .................... 482

3. Договори (контракти) у зовнішньоекономічній діяльності

підприємства ............................................................................................................. 492

4. Митно-тарифне і нетарифне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності ....................................................................... 504

5. Валютно-фінансовий механізм забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності ....................................................................... 510

6. Правила та форми розрахунків при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності ....................................................................... 526

7. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності

підприємницьких структур ................................................................................... 542

Розділ 14. Фінансовий контролінг............................................... 547

1. Сутність, задачі, функції та види контролінгу ........................................ 547

2. Поняття, основні завдання та принципи фінансового контролінгу .563

3. Методи фінансового контролінгу ............................................................... 568

4. Інформаційні потоки в системі контролінгу ............................................. 583

Розділ 15. Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва 587

1. Поняття, структура та розробка системи бюджетів

суб'єктів підприємництва ....................................................................................... 587

2. Теоретичні й організаційні основи бюджетування ................................ 594

3. Методичні основи бюджетного планування ........................................... 605

4. Бюджетування та фінансова структура суб'єктів підприємництва ..610

5. Бюджетне мотивування ................................................................................. 616

6. Бюджетне контролювання та регулювання ............................................. 623

Розділ 16. Фінанси домогосподарств в системі національних фінансів 631

1. Домогосподарство як інституційна складова економічної системи.. 631

2. Доходи домашніх господарств .................................................................... 636

3. Класифікація та структура витрат домогосподарств.

Моделі фінансової поведінки ............................................................................... 642

4. Пріоритети управлінням фінансами домогосподарств ......................... 649

Рекомендована література .................................................................................. 652

| >>
Источник: Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г.. Національні фінанси: Підручник. - К. : ВНЗ «Універси­тет економіки та права «КРОК»,2017. - 660 с.. 2017

Еще по теме Зміст:

 1. «Кризис – это поражение, которое глобальный капитализм нанес себе сам»
 2. 1.3. Теоретические предпосылки становлення экономических механизмов антикризисного управления предприятием
 3. 3.2. Разработка региональной маркетинговой стратегии устойчивого развития предприятий турнстско-рекреаиионного комплекса в регионе
 4. Тема 9. Маржинализм. Становление неоклассической традиции в экономической теории.
 5. 1. СТАРЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
 6. Тема 4. маржинализм. становление НЕОКЛАССИЧЕСКОГО течения.
 7. 2.4. Страхование в послереволюционный период
 8. Особенности страхования экспортных кредитов в России
 9. Механизм стресса
 10. 1.2.Сутність реструктуризаційних процесів у фінансовій системі України
 11. 13.5. Регулирование страхового рынка
 12. Ленин и марксизм
 13. 8.1. Социология социальный статус личности; социальные связи, действия, взаимодействия между индивидами и группами, групповая динамика; социальное поведение, социальный обмен и сравнение как механизм социальных связей; социальная структура; социальная стратификация
 14. 18.2. Маркетинг формирование товарной политики и рыночной стратегии; разработка ценовой политики
 15. Структура й загальна характеристика фінансової системи
 16. Хозяйственный механизм и его многоуровневый характер
 17. Система обязательного медицинского страхования е Российской Федерации и роль фондов обязательного медицинского страхования в организации финансовых потоков
 18. Понятие страхового рынка. Роль и место страховых рынков в экономике
 19. Еволюція системи державного регулювання страхової діяльності в Україні
 20. Раздел третий НООСФЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
<