<<
>>

12.4.4. Регулювання розвитку будівельної індустрії

Будівельна індустрія складається із системи таких організацій і підприємств:

підрядні будівельні і монтажні організації;

підприємства будіндустрії;

організації, що виконують пусконалагоджувальні роботи;

організації з виконання ремонтних робіт;

організації для буріння і буровибухових робіт.

Підрядні будівельні й монтажні організації - це спеціалізо­вані організації всіх форм власності. За видом спеціалізації їх поді­ляють на загальнобудівельні і спеціалізовані. До загальнобудівельних належать ті, які виконують найпоширеніші види будівельно-монтажних робіт (спорудження фундаменту- стін тощо). Спеціалі­зованими є ті, які виконують окремі види спеціальних робіт - мон­таж ліфтів, санітарно-технічні, електромонтажні роботи тощо. За видом виконуваних робіт загальнобудівельні організації поділяють на будівельні (БО) і будівельно-монтажні (БМО). Перші викону­ють головні види робіт - земляні роботи, мурування стін, оздоблю­вальні й опоряджувальні роботи тощо. Другі займаються ще й мон­тажем конструкцій та обладнання. За видом укладених угод орга­нізації бувають генпідрядні і субпідрядні. Генпідрядною, зазвичай, є загальнобудівельна організація, яка виконує головний обсяг буді­вельно-монтажних робіт. Вона і замовник укладають генеральну угоду. Субпідрядні організації - це спеціалізовані організації, які виконують окремі види робіт: санітарно-технічні, електромонтажні, монтаж обладнання тощо. Субпідрядні організації укладають уго­ди на виконання робіт із генпідрядною організацією.

Підрядним способом виконують до 90% всіх будівельно-мон­тажних робіт, тоді як господарським, тобто силами самих замов­ників (промисловими, транспортними і сільськогосподарськими підприємствами і організаціями, у структурі яких є невеликі буді­вельні підрозділи - цех, бригада, ланка тощо) - лише близько 10%.

Будівництво підрядним способом має переваги: підрядні бу­дівельні організації оснащені потужною будівельною технікою, мають висококваліфіковані кадри і здатні виконувати будівельно-

444

монтажні роботи у порівняно короткі терміни і з високою якістю.

Підприємства будіндустрії виготовляють усі головні види будівельних матеріалів (цемент, цеглу, вапно тощо), конструкцій і виробів. Конструкції і вироби поділяють на три головні види: за­лізобетонні, металеві і дерев'яні. Останнім часом широко засто­совують будівельні конструкції і вироби з пластмас.

Перед введенням промислового об'єкта в експлуатацію ви­конують пусконалагоджувальні роботи, головним видом яких у цей період є регулювання контрольно-вимірювальних приладів (КВП) та автоматики й випробовування технологічного процесу. Це виконують спеціалізовані організації.

Державне регулювання будівельної індустрії полягає в ком­плексному і системному підході до розвитку всіх елементів ре­сурсного забезпечення галузі будівництва. Схема ресурсного за­безпечення капітального будівництва показана на рис. 12.10.


Рис. 12.10. Технологічна схема процесу ресурсного забезпечення капітального будівництва.

445

Потреби будівництва у матеріалах розраховують для кожно­го конкретного об'єкта на підставі робочих креслень і норматив­них витрат матеріалів щодо окремого виду робіт. Для укрупнених або попередніх розрахунків використовують "Середні норми вит­рат будівельних матеріалів на 1 млн. грн", розроблені для різних галузей національної економіки. Для житлового будівництва роз­роблені подібні норми витрат матеріалів на 1000 м2 загальної зве­деної площі.

Наприклад, потреба в деревині у житловому будівництві вища. ніж у промисловому; потреба в цементі вища у гідротехніч­ному будівництві (гідроелектростанції); потреба у збірному залі­зобетоні вища у промисловому будівництві.

<< | >>
Источник: І. Михасюк та ін.. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.МИХАСЮКА/. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології",1999. - 640 с.. 1999

Еще по теме 12.4.4. Регулювання розвитку будівельної індустрії:

 1. 1.1.Роль видатків місцевих бюджетів в соціально економічному розвитку територій
 2. ЗМІСТ
 3. 4.1. Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування
 4. 8.2. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 5. 9.2. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
 6. 10.6. Прикладні аспекти програмного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні
 7. ТЕМА 11 Державне регулювання розвитку науки і техніки
 8. 11.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки
 9. ТЕМА 12. Державне регулювання розвитку головних сфер господарської діяльності
 10. 12.1.1. Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва
 11. 12.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу
 12. 12.4.2. Показники, що характеризують завдання з обсягу капітального будівництва
 13. 12.4.3. Механізм планування капітального будівництва
 14. 12.4.4. Регулювання розвитку будівельної індустрії
 15. 12.4.6. Досвід інвестування житлового будівництва в іноземних державах
 16. 12.4.7. Проблеми житлового будівництва в Україні та шляхи їх вирішення
 17. 13.3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -